Privacy- en cookieverklaring UZ bv handelendonder de naam Kindermodehuis.nl

19 juli 2018

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. UZ bvhandelend onder de naam Kindermodehuis.nl acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens vangroot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder anderedat wij:

 • onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken, via dezeprivacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijnvoor legitieme doeleinden;
 • u eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uwtoestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ookeisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren ofte verwijderen.

UZ bv handelend onder de naam Kindermodehuis.nl is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welkdoel bij de webwinkel Kindermodehuis.nl. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met UZ bvhandelend onder de naam Kindermodehuis.nl.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnenhandelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u telaten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres en naw-gegevens. Dit doen wij opbasis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond. Bepaaldeklantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Verstrekken aan derden

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van onskunnen ontvangen.

Uw account

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie overuzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggenmet die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, naw-gegevens en telefoonnummer. Dit doen wij op basis van uwtoestemming. Wij bewaren deze informatie tot u het account opheft.

Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat wij u kunnencontacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. U kunt via uw account informatie aanpassenwanneer u dat wilt.

Verstrekken aan derden

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van onskunnen ontvangen.

Contactformulier en Nieuwsbrief

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij uw Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdatwe zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/ofdiensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.Via uw account kunt u dit ook doorgeven.

Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevensworden bewaard totdat u het abonnement opzegt.

Verstrekken aan derden

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van onskunnen ontvangen.

Reclame

Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

 • per e-mail
 • via social media

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt onsblokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Via uw account kunt u dit ook doorgeven.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geenvoorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld alsde politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Cookies

Onze webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaanzodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbijzullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze webwinkel werken dan niet goed meer.

Update voorkeuren

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goedbeveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdientaanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogtebent. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met onsopnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van deverkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij detoezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

UZ bv handelend onder de naam Kindermodehuis.nl
De Lindeboom 13
3641 EX Mijdrecht
info@kindermodehuis.nl
297250196